Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

1. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse Markos László ev adószám: 60903277-2-33 (továbbiakban szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a vállalkozó adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén,minden egyén (továbbiakban: Felhasználó)számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Az Európai Unió EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i, 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmében és az ilyen adatok szabad áramlásáról, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a következőket, mint adatkezelőnek a weboldal tekintetében:

 1. az adatkezelő megnevezése,
 2. az adatgyűjtés helye
 3. a kezelt személyes adatok
 4. az érintettek köre,
 5. az adatgyűjtés célja,
 6. az adatkezelés időtartama,
 7. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők és feldolgozók személye,
 8. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 9. az adatkezelés jogalapja.

 

 1. Az adatkezelő megnevezése
  Név: Markos László
  Levelezési cím: 2220 Vecsés Budai Nagy Antal u 19
  Telefonszám: (+36) 70/7760066
  Email cím: office@lightdesigner.hu
 2. Az adatgyűjtés helye a weboldal információ szolgáltató folyamata.
 3. A kezelt adatok köre: e-mail cím, vezeték név, kereszt név, telefonszám.
 4. Az érintettek köre: A weboldalon információt kérő valamennyi érintett.
 5. Az adatgyűjtés célja: A felhasználó számára az érintett témakörben a szolgáltató által nyújtott információ kézbesítése.
 6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az ügyfél kérésére, az email törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
 7. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az ügyfelek kérhetik nyilvántartott személyes adataikat és azok kezelésének teljes körű megismerését a vállalkozástól. Kérhetik adataik hordozhatóságát. Kérhetik az adataik helyesbítését. Kérhetik adataik teljes körű törlését, amely kiterjed a vállalkozással szerződött adatfeldolgozókra. A következő adatok módosítását nem lehet elvégezni a weboldalakon A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: – postai úton a 2220 Vecsés Budai Nagy Antal u 19 címen, – e-mail útján az office@lightdesigner.hu e-mail címen.
 9. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes és tevőleges hozzájárulása az adatkezeléshez. Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése.

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

 1. az adatgyűjtés ténye,
 2. az érintettek köre,
 3. az adatgyűjtés célja,
 4. az adatkezelés időtartama,
 5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Weboldalon jellemző cookie-k az úgynevezett “jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, “bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és “biztonsági cookie-k”, melyek használatáról tájékoztatjuk a weboldal látogatóit.

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, és a látogatók anonim nyomon követése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, statisztikai cookie esetén legfeljebb 1 évig tart.
 5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 7. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettek hozzájárulása a weboldalon felugró üzenetben.
 8. A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest,
Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

BÍRÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS

 1. (22.§)  Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
 2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
 4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
 5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
 6. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

KÁRTÉRÍTÉS

(23. §)Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

ZÁRSZÓ:

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

Az Európai Unió EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i, 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmében és az ilyen adatok szabad áramlásáról

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Cégnév: Tárhelypark Kft.
Adószám: 23289903-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-322570
Levelezési cím: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 14. 2.em.
Tel:+36 1 700 4140
Email:info@tarhelypark.hu

Vecsés, 2020.05.19.

MARKOS LÁSZLÓ EV.